POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679), facilito la següent informació en relació al tractament de dades personals a als usuaris de la pàgina web https://www.amuntfibro.cat:

Qui és la Responsable del tractament de les teves dades personals?
 • Identitat de la Responsable: Maria del Mar Gómez Fuentes (NIF: 45464878L)
 • Adreça postal: 08225 de Terrassa
 • Correu electrònic: info@amuntfibro.cat
Amb quina finalitat recollim les teves dades?

Es aquesta web es recullen les teves dades personals per a les següents finalitats:

 • Per respondre a les consultes plantejades i per enviar la informació sol·licitada.
 • Per practicar les gestions comercials i administratives necessàries amb l’usuari.
 • Per enviar comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic o xarxes socials sempre que l’usuari hagués prestat el seu consentiment expressament mitjançant la subscripció de la Newsletter.
 • Per notificar a l’usuari canvis en la política de privacitat avís legal o política de cookies.
 • Per contactar amb l’usuari, via electrónica o no electrónica, per conèixer la seva opinió sobre un servei.
 • Per gestionar la inscripció de l’usuari per a la prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits com tallers, cursos i altres activitats.
 • En el cas que l’usuari efectui comentaris als articles del blog o xarxes socials, les dades es tractaran per a publicar el seu nom i comentari en el lloc web, i interactuar amb l’usuari, només si ha facilitat el seu consentiment. Així mateix, la web podrà publicar testimoniatges i imatges d’aquells usuaris dels serveis oferts en el lloc web que ho autoritzin expressament.
 • Les dades de clients i/o proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals exigides per la legislació vigent.

Les dades personals no seran tractades per altra finalitat que les a dalt ressenyades a excepció de requeriment judicial o obligació legal.

L’usuari pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment enviant per escrit la paraula “BAIXA” a info@amuntfibro.cat.

La Prestadora no realitzarà pràctiques SPAM, es a dir, l’enviament de correus comercials per via electrònica sense la previa autorització de l’usuari o en el cas que ho hagi sol.licitat. A més, en totes les comunicacions que rebi l’usuari per part de la Prestadora, podrà cancel·lar el seu consentiment per rebre més notificacions.

Per quant temps conservaré les teves dades?

Les dades que facilitis seran conservades mentre no sol·licitis la seva cancel·lació, oposició o limitació del teu consentiment per al tractament. Les dades corresponents a la teva inscripció en serveix i activitats es conservaran fins al teu desistiment. No obstant això, es conservaran determinades dades personals identificatives i del tràfic durant un termini màxim de 2 anys per requeriment Judicial o per iniciar accions administratives o judicials per l’ús indegut de la pàgina web.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades personals és el teu consentiment, manifestat en marcar la casella d’acceptació d’aquesta política de privacitat en el corresponent formulari online. La comunicació de les teves dades a través dels formularis disponibles en el lloc web és un requisit necessari. El fet de no facilitar les dades personals requerides o de no acceptar la present política de protecció de dades no permet a l’Usuari subscriure’s, registrar-se o rebre informació de productes i serveis que ofereixi la web.

De la mateixa forma, la publicació del teu testimoniatge o imatge es basarà en el teu consentiment, quan l’hagis autoritzat expressament. Quan t’inscriguis als meus tallers, xerrades o altres esdeveniments, tractaré les teves dades sobre la base de l’execució de la relació contractual derivada de la teva inscripció.

En cas d’existir una relació prèvia contractual entre les parts, la legitimació pel desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals necessàries segons la legislació del moment, serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

No es cedirà ni comunicarà a tercers cap dada sinó per a complir un requeriment judicial, obligació legal o prèvia autorització del usuari del seu consentiment. Tampoc s’efectuaran transferències internacionals de les dades personals sense el consentiment previ de l’usuari, sense perjudici de cancel·lar o bloquejar el compte, en cas d’observar indicis de la comissió d’un delicte per part de l’usuari.

La informació facilitada per l’usuari s’allotja en els servidors de la Prestadora, contractats amb l’empresa Nominalia Internet S.L. (en adelante, NOMINALIA) con NIF/CIF: B61553327 y domicilio fiscal sito en C/ Carrer d’Ulldecona, 21, 08038 Barcelona.

Els comentaris al blog que en faci l’usuari, igual que els seus testimoniatges i imatges, es publicaran en aquest lloc web i seran accessibles pels usuaris d’aquest. En la resta de casos, les dades dels usuaris no seran comunicades a tercers, excepte per obligació legal. L’enviament del newsletter es realitza a través de la plataforma de MailChimp, és una plataforma de marketing en línea operada per The Rocket Science Group LLC, una companyia amb seu a l’Estat de Georgia als Estats Units.

Comunicacions

Qualsevol comunicació s’incorporarà en els sistemes d’informació de la Prestadora. El fet d’acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’usuari consenteix expressament a la Prestadora a efectuar, llevat que l’usuari manifesti el contrari, l’enviament de comunicacions informatives, promocionals i/o comercials per qualsevol mitjà habilitat als usuaris de les activitats, informació, serveis, esdeveniments, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre serveis i productes relacionats amb la finalitat de la web.

Mitjans de comunicació

Les vies de comunicació que empra la Prestadora amb els usuaris són el telèfon mòbil, correu postal i l’electrònic corporatiu que s’indica a la web. L’enviament d’informació personal per mitjans de comunicació diferents als exposats en aquest apartat, eximeix a la Prestadora de la responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

Quins són els teus drets quan em facilites les teves dades personals?

Podràs exercitar els drets en relació a les teves dades personals, que a continuació detallem, enviant un correu electrònic a info@amuntfibro.cat indicant en “Assumpte”: “LOPD, EXERCICI DE DRETS”, i adjuntant còpia del DNI o altre document anàlog en dret, segons indica la Llei.

 • Dret d’accés: permet a l’Usuari conèixer i obtenir informació de les seves dades personals sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: per a sol·licitar la rectificació de les dades personals de l’Usuari si resultessin ser inexactes o incomplertes.
 • Dret de supressió: per a sol·licitar la supressió de les dades personals de l’Usuari quan, entre altres motius, aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats que van motivar la seva recollida.
 • Dret a la limitació del tractament: en determinades circumstàncies, l’usuari pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició: és el dret de l’usuari a oposar-te al tractament de les seves dades personals. En tal cas, deixaré de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: dret a obtenir les dades que són objecte de tractament  per la seva transmissió a un altre responsable.
 • Dret de retirar el consentiment: quan el tractament de les teves dades estigui basat en el consentiment, tindràs dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Dret a presentar reclamació: tindràs dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que poden haver-se vulnerat els seus drets en relació a la protecció de les seves dades, bé a través de la seu electrònica de la mateixa (www.agpd.es).

Per a exercitar qualsevol dels drets indicats en els apartats a-g, pots dirigir-te a la meva adreça postal o de correu electrònic, acompanyant còpia del teu DNI per a acreditar la teva identitat.

Quines dades recollim de l’usuari?
 • Les facilitades pels usuaris a través dels diferents serveis oferts en la pàgina web.
 • Les facilitades pels usuaris en els diferents formularis previstos en la pàgina web.
 • Aquelles dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa en la política de cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries impossibilita atendre sol·licitud de què es tracti. L’Usuari manifesta que la informació i les dades que facilita són exactes, actuals i veraces. En cas de modificació, l’Usuari ho haurà de comunicar immediatament a fi que la informació en tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Si contracta un servei o compra mitjançant la nostra pàgina web sol·licitarem que faciliti el seu nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.

Dades que s’obtenen a partir de les xarxes socials: 

L’informem que la Prestadora pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Mª del Mar Gómez Fuentes es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

La Prestadora tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de la Prestadora, podent-li enviar informació del seu interès.

En tot cas, si Vostè remet informació personal a través de la xarxa social, la Prestadora quedarà exempta de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, devent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

Dades que s’obtenen amb la subscripció al blog:

Informem que les dades de l’usuari que se subscrigui al blog, seran tractats per a gestionar la seva subscripció al blog informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimización de les dades o destrucció total d’aquests. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Dades que s’obtenen a través de la publicació d’un testimoniatge:

En el cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió en la web, l’informem que les dades aportades seran tractats per a atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per a ser publicades en la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimización de les dades o destrucció total d’aquests. Els testimonis es publicaran en la nostra pàgina web. L’única dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

Dades que s’obtenen amb l’enviament del CV:

Informem que les dades del CV que l’Usuari ens pugui fer arribar per qualsevol dels mitjans de comunicació esmentat a dalts en aquesta Política seran tractats per a fer-ho partícip dels processos de selecció que pugui haver-hi, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant. No s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, cal comunicar-ho el més aviat possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

 Estan segures les meves dades personals? En garanteixen la confidencialitat?

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

Quan temps es conserven les dades?

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció, li preguem ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per a les mateixes finalitats abans informades.

 Quin idioma preval en cas d’existir alguna contradicció en les versions?

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

Podem canviar els termes d’aquesta Política de Privacitat? 

La Prestadora es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Quina legislació m’ampara? 

Amb caràcter general les relacions entre la Prestadora amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Terrassa.

Els continguts publicats són de caràcter divulgatiu i no reemplacen la tasca del metge o professional de la salut. Recomanem sempre consultar amb professionals sanitaris o especialistes reconeguts i de la seva confiança.

DADES DE CONTACTE

Visita el nostre BLOG

Trobaràs informació, consells i molts recursos per cuidar la teva salut

ESCOLA DE FIBROMIALGIA ONLINE

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies

Descárgate gratis el ebook

Descárgate de forma ¡Gratuita! Mi EBOOK

Con consejos, que son la base para empezar a recuperarte.

¡ENHORABUENA! ¡YA TIENES EL EBOOK! Revisa tu bandeja de entrada de correo. Si no lo ves, revisa tu bandeja de SPAM

¿Hablamos por Chat?
1
Hola
¿En qué te puedo ayudar?